Rechten en plichten tijdens de garantieperiode

Als klant van Witgoed Koning heb je bepaalde rechten en plichten, tijdens de garantieperiode.

Garantie wasmachines: 6 maanden of anders vermeld
Garantie wasdroger: 6 maanden of anders vermeld
Garantie vaatwassers: 6 maanden of anders vermeld
Conditie producten: tweedehands volledig gereviseerd
Oude apparaat: kosteloos afgevoerd

Jouw rechten

Je hebt recht op een deugdelijk product. Het gekochte product moet voldoen aan wat je in redelijkheid van dit product mag verwachten. Een product waarvan de garantie of economische levensduur nog niet verlopen is, moet voldoen aan wat je bij normaal gebruik mag verwachten.

Wanneer je een product hebt gekocht bij Witgoed Koning en het product voldoet niet aan de verwachtingen die je als consument mag hebben, is Witgoed Koning daarvoor aansprakelijk. Dit houdt in dat Witgoed Koning wettelijk verplicht is jou een deugdelijk product te leveren. Als jouw verwachtingen onjuist waren, te hoog of onrealistisch en het product is wel deugdelijk, is Witgoed Koning uiteraard niet aansprakelijk.

Als je een product hebt gekocht dat een gebrek vertoont, heb je geen recht om meteen jouw geld terug te eisen. Je moet Witgoed Koning altijd in de gelegenheid stellen het product te repareren of te vervangen voor een technisch gelijkwaardig product. Als Witgoed Koning dit niet binnen een redelijke termijn kan doen, dan kan je de overeenkomst ontbinden. Met andere woorden: je hebt recht op geld terug als Witgoed Koning jouw product niet binnen een redelijk termijn van ongeveer 14 dagen kan herstellen of omruilen.

Jouw plichten

Als consument heb je een onderzoeksplicht. Dit wil zeggen dat je een verkoper vragen moet stellen voordat je een aankoop doet wanneer je twijfelt of een bepaald product wel geschikt is voor jouw gebruik.

Garantievoorwaarden

Kwaliteit

1.De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat
aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de
overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van
de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan,
dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging of
ontbinding van de aankoop.
Witgoed Koning is een outlet en producten waarop vooraf gaande kenbaar is
gemaakt dat deze gebreke hebben in welke vorm dan ook zijn ten alle
vrijgesteld.
Producten kunnen alleen geretourneerd worden als dat vooraf kenbaar is gemaakt
en schriftelijk overeengekomen, dan wel op de factuur offerte of via email.

 Garantie

2.Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd,
zal de klant zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of importeur
wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant
of importeur bemiddelen.
Witgoed Koning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor producten verkocht
zonder fabrieksgarantie. De klant dient zich er van bewust te zijn dat wanneer
deze een product aankoopt zonder garantie, er nimmer aanspraak gemaakt kan
worden op enige vorm van fabrieksgarantie dan wel service of reparatie door
Witgoed Koning. Indien een product zonder garantie of met een sterk afwijkende
termijn dan 24 maanden verkocht word is Witgoed Koning verplicht om dit kenbaar
te maken op de website. In alle andere gevallen mag de klant uitgaan van de
garantie bepalingen welke door de fabrikant gegeven worden.
Indien de klant garantie en dus service claimt en het product blijkt niet
defect of mankementen te vertonen dan zal Witgoed Koning de klant €49.95
voorrijkosten in rekening brengen alsmede €49.95 per uur voor servicekosten.
(minimaal 1 uur word standaard in rekening gebracht). De klant dient zeker te
zijn van een defect aan het product. Zaken als verkeerd gebruik, verkeerd
geplaatst, onjuist aangesloten, of andere omstandigheden welke de werking van
het product beïnvloeden behoren niet tot garantie en of een service claim en
Witgoed Koning zal de gemaakte kosten, hetzij in uurloon, reistijd en of andere
zaken ten alle tijden in rekening brengen bij de klant. De klant kan ten alle
tijden contact opnemen met de afdeling service om advies uitleg en hulp.
Kookplaten en fornuizen, ( gas, elektrisch, keramisch en inductie dienen door
een erkend installateur aangesloten te worden. Deze worden zonder gasslang en
of stekker geleverd. Enige schade welke ontstaan is door onjuiste aansluiting
vallen nimmer onder garantie. Verzekeringsmaatschappijen eisen ook van de
consument dat dergelijke producten door een erkend installateur worden
aangesloten, in het geval van brand, gaslek, ect  zal er niet worden uitgekeerd als blijkt dat
boven genoemde niet is nagekomen. Witgoed Koning en onze vervoerder hebben geen
erkende installateurs in dienst en zullen nimmer dergelijk product aansluiten.
Ten tijden van de aankoop voorziet Witgoed Koning de klant van een officiële
factuur de klant dient deze factuur zorgvuldig te bewaren. Witgoed Koning
accepteert geen garantieclaims zonder factuur, alsmede de fabrikant.
Veiligstellen van data op elektronica
De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van data. Witgoed
Koning en fabrikanten kunnen geen foto’s, notities, e-mails, video’s, of
werkbestanden voor u veiligstellen. De klant dient zelf voor garantie of
reparatie deze veilig elders hebben opgeslagen, of zich er van bewust zijn dat
deze informatie verloren kan gaan. Witgoed Koning en de fabrikant zijn ook niet
aansprakelijk wanneer de klant deze weer her installeert na ontvangst product.
Externe software welke geïnstalleerd is valt niet onder de garantie van de
hardware maar onder de garantie van de software.

 Eigendomsvoorbehoud
3. De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant
niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van
hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden.

Betaling
4. Onverminderd het in bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de
aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving
van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen
5. Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in
gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale
termijn).

Klachten
6. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk per (storingsformulier op de website)
en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend.
In geval van zichtbare gebreken (uitgesloten van vooraf kenbare schade en of
gebreke) dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle
andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat
de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Prijzen
9. Prijzen zijn altijd onder voorbehoud van fouten en of prijsveranderingen
Prijzen zijn vaste prijzen, inclusief bezorgkosten.
Het is medewerkers niet toegestaan om kortingen te geven, prijzen staan vast in
het systeem.

 Overmacht
10. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers
van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand,
stakingen of werk onderbrekingen, import- of handelsverboden. Files,
weersinvloeden etc.

Schadevergoeding
11. De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is
van overmacht.

Transport door de klant zelf
12. Wanneer de klant zelf de aangekochte goederen transporteert, vervoert of in
welke hoedanigheid dan ook verplaatst vervalt alle aansprakelijkheid jegens
Witgoed Koning.
Schade ontstaan door op onjuiste wijze verwijderen van verpakkingsmaterialen
zijn voor risico van de klant
Wanneer een product door klant zelf is afgehaald, en deze door welke reden dan
ook retour komt dient de klant daar zelf zorg voor te dragen, het zij via eigen
vervoer of via derden. Witgoed Koning is wettelijk in geen geval verplicht
reiskosten te vergoeden.
Indien het aangekochte product retour komt dient de klant zorg te dragen voor
een stevige verpakking om beschadigingen aan het product te voorkomen. Indien
de klant, producten op niet op deugdelijke wijze verpakt, of vervoerd worden
producten niet geaccepteerd.

 Transport door de Ondernemer of door ondernemer
ingeschakelde transporteur

13. Witgoed Koning levert desgewenst de producten tegen vooraf overeengekomen
vergoeding.
De klant zal van te voren zorg dragen voor een vrije doorgang van woning en of
pand. De klant dient vooraf rekening te houden met de afmetingen en het gewicht
van een product.
Producten worden geleverd tot de deur. Witgoed Koning brengt en haalt geen apparaten naar boven en naar beneden. Indien de klant wenst dat het
product binnenshuis in de woning geplaatst word geschiet dit geheel op
eigen risico.
Direct na aflevering moet de klant zelf de producten controleren, schade moet
direct kenbaar gemaakt worden aan Witgoed Koning. Reclamatie achteraf worden
niet geaccepteerd door Witgoed Koning.


Tijdig kenbaar gemaakte schade als benoemd kan de klant wanneer deze schade
niet vooraf de verkoop kenbaar was gemaakt door Witgoed Koning retour geven aan
de chauffeur. Witgoed Koning zal indien voorradig een ander product leveren of
het betaalde bedrag retourneren.
Indien een product om welke redenen dan ook retour gezonden word naar Witgoed
Koning dient de klant voor een stevige verpakking zorg te dragen. Producten
welke niet op dusdanige wijze verpakt zijn worden niet geaccepteerd, wanneer de
chauffeur zonder verrichte zaken de klant verlaat word deze verloren rit in
rekening gebracht.
Indien de klant niet aanwezig is ten tijden van de bezorging door Witgoed
Koning zal een foutvracht in rekening gebracht worden van €39,95

De klant dient zich er van bewust te zijn dat Witgoed Koning
in samenwerking met de vervoerder tijd en effort steekt in een levering,
vertragingen door verkeershinder, wegwerkzaamheden etc kunnen zich altijd voor
doen, dit is onmacht. De klant weet door middel van de bevestiging wanneer de
aankoop geleverd word, en dient aanwezig te zijn of dient een derde persoon in
te schakelen om de goederen in ontvangst te nemen.

Afvoeren van het oude apparaat is service, wel dient de
klant dit vooraf kenbaar te maken inzake de reservering van ruimte in de
vrachtwagen. Het product dient afgekoppeld klaar te staan, daar waar de
chauffeur het product met de steekwagen kan verwijderden.

 Retourneren binnen 14 dagen

14. Indien de klant een nieuwe/tweedehands product wat geen
gebreke vertoond ( uitgezonderd van de vooraf kenbaar gemaakte gebreken) wil
retourneren. Is dit alleen mogelijk na schriftelijke afspraak met Witgoed Koning.
Indien dat geval dient het product ongebruikt, in originele verpakking retour
te komen op eigen kosten van de consument. Heeft de consument geen vervoer dan
kan Witgoed Koning voor een vergoeding van 79,- het product ophalen. Het
apparaat dient wel beneden neergezet te worden. Alle stickers, labels,
handleidingen en toebehoren dienen aanwezig te zijn en niet verwijderd. Witgoed
Koning accepteert geen retours zonder de originele factuur. Uitgezonderd van
defecten welke voor de klant op voorhand niet kenbaar waren gemaakt. In geval
van defect zal Witgoed Koning met de klant overleggen welke de oplossing het
best passend is. Omruilen of aankoopbedrag retour. In geen geval zal een extra
korting te bedingen zijn.